دریچه خطی
 
 
دریچه خطی 30 درجه
LG30A
دریچه خطی 30 درجه
 
 
 
دریچه خطی 30 درجه با دمپر اهرم کوتاه
LG30AWD
دریچه خطی 30 درجه با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی 30 درجه با دمپرموازی
LG30AWGPD
دریچه خطی 30 درجه با دمپرموازی
 
 
 
دریچه خطی 2 طرفه
LG2DA
دریچه خطی 2 طرفه
 
 
 
دریچه خطی 2 طرفه با دمپر اهرم کوتاه
LG2DAWD
دریچه خطی 2 طرفه  با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی 2 طرفه با دمپر پره موازی
LG2DAWGPD
دریچه خطی 2 طرفه با دمپر پره موازی
 
 
 
دریچه خطی 3 طرفه
LG3DA
دریچه خطی 3 طرفه
 
 
 
دریچه خطی 3 طرفه با دمپر اهرم کوتاه
LG3DAWD
دریچه خطی 3 طرفه با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی 3طرفه با دمپر پره موازی
LG3DAWGPD
دریچه خطی 3طرفه با دمپر پره موازی
 
 
 
دریچه خطی 4 طرفه
LG4DA
دریچه خطی 4 طرفه
 
 
 
دریچه خطی 4 طرفه با دمپر اهرم کوتاه
LG4DAWD
دریچه خطی 4 طرفه با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی 4 طرفه با دمپر موازی
LG4DAWGPD
دریچه خطی 4 طرفه با دمپر موازی
 
 
 
دریچه خطی صاف
LGA
دریچه خطی صاف
 
 
 
دریچه خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه
LGAWD
دریچه خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی صاف با دمپر موازی
LGAWGPD
دریچه خطی صاف  با دمپر موازی
 
 
 
دریچه خطی فانتزی
ILGA
دریچه خطی فانتزی
 
 
 
دریچه خطی فانتزی با دمپر اهرم کوتاه
ILGADAWD
دریچه خطی فانتزی با دمپر اهرم کوتاه
 
 
 
دریچه خطی فانتزی با دمپر موازی
ILGAWGPD
دریچه خطی فانتزی با دمپر موازی
 
 
 
دریچه خطی قوس دار
C2DLG
دریچه خطی قوس دار
 
 
 
دریچه خطی تی پهن محدب
LGTWCA
دریچه خطی تی پهن محدب
 
 
 
دریچه خطی تی پهن تخت
LGTWFA
دریچه خطی تی پهن تخت
 
 
 
دریچه خطی یک طرفه چوبی
WLG
دریچه خطی یک طرفه چوبی
 
 
 
دریچه خطی اسلوت آلومینیومی
LSGA
دریچه خطی اسلوت آلومینیومی
 
 
 
دریچه خطی اسلوت قوس دار
CLSGA
دریچه خطی اسلوت قوس دار
 
 
 
دریچه خطی اسلوت قوس دار به بیرون
CLSGAO
دریچه خطی اسلوت قوس دار به بیرون
 
 
 
دریچه اسلوت چهار طرفه
LSGA4W
دریچه اسلوت چهار طرفه
 
 
 
پلنیوم باکس
PWBOX
پلنیوم باکس
 
دریچه های تنظیم هوا
 
 
دریچه دیواری 2 طرفه
2DSGA
دریچه دیواری 2 طرفه
 
 
 
دیواری 2 طرفه با دمپر جدید
2DSGAWD
 دیواری 2 طرفه با دمپر جدید
 
 
 
دیواری 2 طرفه با دمپر موازی
2DSGAWGPD
دیواری 2 طرفه با دمپر موازی
 
 
 
دریچه دیواری با دمپر جدا شونده
DWSGAWD
دریچه دیواری با دمپر جدا شونده
 
 
 
دریچه مشبک )سبد تخم مرغی)
RECA
دریچه مشبک )سبد تخم مرغی)
 
 
 
دریچه مشبک با دمپر جدید
RECAWD
دریچه مشبک با دمپر جدید
 
 
 
دریچه مشبک با دمپر موازی
RECAWGPD
دریچه مشبک با دمپر موازی
 
 
 
دریچه مشبک 45 دو طرفه
REC45A2W
دریچه مشبک 45 دو طرفه
 
 
 
دریچه مشبک 45 سه طرفه
REC45A3W
دریچه مشبک 45 سه طرفه
 
 
 
دریچه مشبک 4 چهار طرفه
REC45A4W
دریچه مشبک 4 چهار طرفه
 
 
 
مشبک با چشم های 2 سانتی
RE2x2WM
 مشبک با چشم های 2 سانتی
 
 
 
دریچه برگشت پره Z
REZGA
دریچه برگشت پره Z
 
 
 
لوور پادری 2 قاب
DLW2F
لوور پادری 2 قاب
 
 
 
لوور پادری 1 قاب
DLW1F
لوور پادری 1 قاب
 
 
 
دریچه دیواری چوبی
WWSG
دریچه دیواری چوبی
 
 
 
لوور پادری چوبی
WDRL
لوور پادری چوبی
 
دریچه های سقفی چهارگوش
 
 
دریچه سقفی 1 طرفه
CD1DA
دریچه سقفی 1 طرفه
 
 
 
دریچه سقفی 1 طرفه با دمپر جدید
CD1DAWD
دریچه سقفی 1 طرفه با دمپر جدید
 
 
 
دریچه سقفی 1 طرفه با دمپر گالوانیزه
CD1DAWGPD
دریچه سقفی 1 طرفه با دمپر گالوانیزه
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه
CD2DA
دریچه سقفی 2 طرفه
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر جدید
CD2DAWD
دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر جدید
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر گالوانیزه
CD2DAWGPD
دریچه سقفی 2 طرفه با دمپر گالوانیزه
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی
CD2DAK
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی با دمپر جدید
CD2DAWDK
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی با دمپر جدید
 
 
 
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی با دمپر گالوانیزه
CD2DAWGPDK
دریچه سقفی 2 طرفه کنجی با دمپر گالوانیزه
 
 
 
دریچه سقفی 3 طرفه
CD3DA
دریچه سقفی 3 طرفه
 
 
 
دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر جدید
CD3DAWD
دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر جدید
 
 
 
دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر گالوانیزه
CD3DAWGPD
دریچه سقفی 3 طرفه با دمپر گالوانیزه
 
 
 
دریچه سقفی 4 طرفه
CD4DA
دریچه سقفی 4 طرفه
 
 
 
دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر جدید
CD4DAWD
دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر جدید
 
 
 
دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر گالوانیزه
CD4DAWGPD
دریچه سقفی 4 طرفه با دمپر گالوانیزه
 
دریچه های گرد
 
 
دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی
FRCG
دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی
 
 
 
دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی با دمپر پروانه ای
FRCGWBFD
دریچه سقفی گرد تخت آلومینیومی با دمپر پروانه ای
 
 
 
دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی
PFRCG
دریچه سقفی گرد تخت پلاستیکی
 
 
 
دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی
SRCG
دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی
 
 
 
دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی با دمپر پروانه ای
SRCGWBFD
دریچه سقفی گرد برجسته آلومینیومی با دمپر پروانه ای
 
 
 
دریچه گرد جت نازل آلومینیومی
JN
دریچه گرد جت نازل آلومینیومی
 
 
 
دریچه گرد جت نازل آلومینیومی با دمپر پروانه ای
JNWBFD
دریچه گرد جت نازل آلومینیومی با دمپر پروانه ای
 
 
 
دریچه سونایی پلاستیکی
DV
دریچه سونایی پلاستیکی
 
 
 
دریچه گرد مشبک
REG
دریچه گرد مشبک
 
 
 
دریچه گرد مشبک پلاستیکی
PREG
دریچه گرد مشبک پلاستیکی
 
 
 
دریچه گرد خطی پلاستیکی
PRLG
دریچه گرد خطی پلاستیکی
 
دریچه های تایلی
 
 
دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی
TCDW4D1
دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی
 
 
 
تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره
TCDW4D1WR
 تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره
 
 
 
دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی
TCDW4D2
دریچه تایلی سقفی 4 طرفه آلومینیومی
 
 
 
تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره
TCDW4D2WR
تایلی سقفی 4 طرفه با تبدیل پشت دایره
 
 
 
دریچه تایلی اسلوت
TLS
دریچه تایلی اسلوت
 
 
 
دریچه تایلی خطی 4 طرفه
TLB4D
دریچه تایلی خطی 4 طرفه
 
 
 
دریچه تایلی گرد به چهار گوش
TREG
دریچه تایلی گرد به چهار گوش
 
درب های دسترس تجهیزات تأسیسات
 
 
درب شوتینگ زباله آلومینیومی
DDA
درب شوتینگ زباله آلومینیومی
 
 
 
درب شوتینگ زباله استیل
DDS
درب شوتینگ زباله استیل
 
 
 
درب بازدید طرح شوتینگ زباله آلومینیومی
ACD1
درب بازدید طرح شوتینگ زباله آلومینیومی
 
 
 
درب بازدید چفتی
ACD2
درب بازدید چفتی
 
 
 
درب بازدید با مکش فن
ACD3
درب بازدید با مکش فن
 
 
 
درب بازدید فن کویل با گریل
FDWG
درب بازدید فن کویل با گریل
 
 
 
درب بازدید فن کویل با مکش مشبک
FDEC
درب بازدید فن کویل با مکش مشبک
 
 
 
بازدید فن کویل با پانچ همراه با بازدید چفتی
FDWGAD
بازدید فن کویل با پانچ همراه با بازدید چفتی
 
 
 
درب بازدید فن کویل با برگشت دور گل سقفی
FDWCG
درب بازدید فن کویل با برگشت دور گل سقفی
 
 
 
درب بازدید فن کویل با برگشت خطی 2 طرفه
FDLG2W
درب بازدید فن کویل با برگشت خطی 2 طرفه
 
 
 
درب بازدید فن کویل با برگشت T پهن
FDTG
درب بازدید فن کویل با برگشت T پهن
 
 
 
درب بازدید فن کویل چوبی با برگشت خطی
WFDWLBG
درب بازدید فن کویل چوبی با برگشت خطی
 
 
 
درب دسترسی چوبی
WAD
درب دسترسی چوبی
 
 
 
دریچه پانچ هوای تازه
FAG
دریچه پانچ هوای تازه
 
لوور ها ، دمپر ها ، بالانس دمپر ها و ادوات کانالی صنعتی
 
 
بالانس دمپر
BD
بالانس دمپر
 
 
 
لوور هوا رسان
LOINT
لوور هوا رسان
 
 
 
لوور آکوستیک
LOACINT
لوور آکوستیک
 
 
 
لوور هوارسان بامی
RINL
لوور هوارسان بامی
 
 
 
لوور ماسه گیر
STL
لوور ماسه گیر
 
 
 
دمپر بین کانال دستی پره متقابل آلومینیومی
REMOD
دمپر بین کانال دستی پره متقابل آلومینیومی
 
 
 
دمپر بین کانال دستی پره موازی
REMPD
دمپر بین کانال دستی پره موازی
 
 
 
دمپر بین کانال موتوری پره موازی
REMOPD
دمپر بین کانال موتوری پره موازی
 
 
 
فایر دمپر فیوزی چهار گوش
REFDF
فایر دمپر فیوزی چهار گوش
 
 
 
دمپر گرد دیسکی
RODBD
دمپر گرد دیسکی
 
 
 
دمپر گرد چند پره موازی
RODBPD
دمپر گرد چند پره موازی
 
 
 
دمپر گرد چند پره متقابل
RODBOD
دمپر گرد چند پره متقابل
 
 
 
دمپر خورشیدی
IVD
دمپر خورشیدی
 
 
 
دمپر هوابر
SPVD
دمپر هوابر
 
 
 
دمپر جدا کننده هوا
SVD
دمپر جدا کننده هوا
 
 
 
گریتینگ
GR
گریتینگ
 
 
 
فیلتر آلومینیومی
ALF
فیلتر آلومینیومی
 
 
 
صداگیر چهار گوش
RESAD
صداگیر چهار گوش
 
 
 
صدا گیر گرد
ROSAD
صدا گیر گرد
 
 
 
کانال های صنعتی
IDUC
کانال های صنعتی
 
کانال های فلکسی بل (انعطاف پذیر ، خرطومی)
 
 
کانال فلکسی بدون عایق
ALUAFS
کانال فلکسی بدون عایق
 
 
 
کانال فلکسی بدون عایق چهار گوش
ALUAFS-RE
کانال فلکسی بدون عایق چهار گوش
 
 
 
کانال فلکسی آلومینیومی عایق دار
ISOAFS-ALU
کانال فلکسی آلومینیومی عایق دار
 
 
 
کانال فلکسی عایق دار چهار گوش
ISOAFS-ALU-RE
کانال فلکسی عایق دار چهار گوش
 
 
 
کانال فلکسی عایق دار حرارتی و صوتی
SONOAFS-ALU
کانال فلکسی عایق دار حرارتی و صوتی
 
 
 
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی
COMBIAFS
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی
 
 
 
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی چهار گوش
COMBIAFS-RE
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی چهار گوش
 
 
 
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی عایق دار
ISOAFS-COMBI
کانال فلکسی ترکیبی آلومینیوم و پی وی سی عایق دار
 
 
 
کانال فلکسی پلاستیکی PVC
VINYLAFS
کانال فلکسی پلاستیکی PVC
 
 
 
کانال فلکسی پلاستیکی PVC عایق دار
ISOAFS-VINYL
کانال فلکسی پلاستیکی PVC عایق دار
 
 
 
کانال فلکسی پی وی سی PVC
PVCAFS
کانال فلکسی پی وی سی PVC
 
 
 
کانال فلکسی پی وی سی عایق دار PVC
ISOAFS-PVC
کانال فلکسی پی وی سی عایق دار PVC
 
 
 
کانال فلکسی پلی استر
POLYAFS
کانال فلکسی پلی استر
 
 
 
کانال فلکسی پلی استر ‌عایق دار
ISOAFS-POLY
کانال فلکسی پلی استر ‌عایق دار
 
 
 
کانال فلکسی پلی استر ‌عایق دار بهداشتی
ISOAFS-POLY-HYG
کانال فلکسی پلی استر ‌عایق دار بهداشتی
 
 
 
کانال فلکسی PE
PEAFS
کانال فلکسی PE
 
 
 
کانال فلکسی PE عایق دار
ISOAFS-PE
کانال فلکسی PE عایق دار
 
 
 
کانال فلکسی عایق دار بهداشتی PE
ISOAFS-PE-HYG
کانال فلکسی عایق دار بهداشتی PE
 
 
 
کانال فلکسی SEMI
SEMIAFS
کانال فلکسی SEMI
 
 
 
کانال فلکسی آکوستیک SEMI
ACOUSTIC-SEMI
کانال فلکسی آکوستیک SEMI
 
 
 
کانال فلکسی با عایق صوتی و حرارتی SEMI
PHONIC-SEMIAFS
کانال فلکسی با عایق صوتی و حرارتی SEMI
 
 
 
کانال فلکسی استنلس استیل SEMI
SEMIAFS-INOX
کانال فلکسی استنلس استیل SEMI
 
 
 
کانال صدا گیر
SILENCERAFS
کانال صدا گیر
 
 
 
کانال اتصال صداگیر
SOUNDROPAFS
کانال اتصال صداگیر
 
دمپرها
امکانات و تجهیزات جانبی
لینکدونی
   copyright  2011   Design by: khatekhalagh design studio   All Right Reserved.  Socialize:   
88825477
88311770
برای عضو شدن در خبر نامه سایت و دریافت کردن اطلاعات جدید لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید